Политика за поверителност

Много се радваме, че проявявате интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е с особено висок приоритет за ръководството на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen. Използването на интернет страниците на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen е възможно без посочване на лични данни; ако обаче субектът на данни иска да използва специални услуги на предприятието чрез нашия уебсайт, може да се наложи обработване на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходима и няма законово основание за такава обработка, обикновено получаваме съгласие от субекта на данните. Обработката на лични данни, като например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субекта на данните, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и в съответствие със специфичните за страната разпоредби за защита на данните, приложими за Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това чрез тази декларация за защита на данните субектите на данни се информират за правата, които им се полагат. В качеството си на администратор на лични данни, д-р Мюмюрдæ Çakartaş Dağdelen е приложил множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълна защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това при предаването на данни по интернет по принцип могат да се появят пропуски в сигурността, така че абсолютната защита не може да бъде гарантирана. Поради тази причина всеки субект на данни има право да ни предаде личните си данни чрез алтернативни средства, например по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали първо да обясним използваната терминология. В настоящата декларация за защита на данните използваме, inter alia, следните термини:
 • а) Лични данни

  Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“). Подлежащо на идентифициране физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез препратка към идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или към един или повече фактори, специфични за физически, физиологични, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.
 • б) Субект на данни

  Субект на данни е всяко идентифицирано или идентифицирано физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.
 • в) Обработка

  Обработването е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, привеждане в съответствие или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • г) Ограничаване на обработката

  Ограничаването на обработването е маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
 • д) Профилиране

  Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с работата на това физическо лице, икономическа ситуация, здраве, лични предпочитания , интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.
 • е) Псевдонимизация

  Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат приписвани на конкретен субект на данни без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки за гарантиране че личните данни не се приписват на идентифицирано или идентифицирано физическо лице.
 • ж) Администратор или администратор, отговорен за обработката

  Администратор или администратор, отговорен за обработването, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такова обработване са определени от правото на Съюза или на държавата членка, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или на държавата членка.
 • з) Процесор

  Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.
 • и) Получател

  Получател е физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трето лице или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно запитване в съответствие с правото на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи трябва да бъде в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.
 • j) Трета страна

  Трето лице е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват лични данни.
 • к) Съгласие

  Съгласието на субекта на данните е всяка свободно дадена, конкретна, информирана и недвусмислена индикация за желанията на субекта на данни, с която той или тя чрез изявление или чрез ясно утвърдително действие означава съгласие за обработка на лични данни, отнасящи се до него или нея .

2. Име и адрес на администратора

Администратор за целите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), други закони за защита на данните, приложими в държавите членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, е: Mürüde Çakartaş Dağdelen Kazim Nami Duru Sokak No:6 Ortakoy Лефкоса, Северен Кипър Телефон: +90 533 823 44 94 Имейл: info@ivoxivf.com Уебсайт: https://ivoxivf.com

3. Бисквитки

Интернет страниците на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в компютърната система чрез интернет браузър. Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много от бисквитките съдържат така наречения идентификатор на бисквитка. Идентификаторът на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Той се състои от символен низ, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат отнесени към конкретния интернет браузър, в който е съхранена бисквитката. Това позволява на посетените интернет страници и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификатор на "бисквитка". Чрез използването на "бисквитките" д-р Мюрюде Чакърташ Дагделен може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките". С помощта на "бисквитките" информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както вече беше споменато, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да се улесни използването на нашия уебсайт от потребителите. Потребителят на уебсайта, който използва "бисквитки", напр. не трябва да въвежда данни за достъп всеки път, когато влиза в уебсайта, тъй като това се поема от уебсайта и по този начин "бисквитката" се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е "бисквитката" на количката за пазаруване в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната количка за пазаруване, чрез бисквитка. Субектът на данни може по всяко време да предотврати задаването на "бисквитки" чрез нашия уебсайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин може да откаже окончателно задаването на "бисквитки". Освен това вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, е възможно не всички функции на нашия уебсайт да бъдат напълно използваеми.

4. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen събира редица общи данни и информация, когато субект на данни или автоматизирана система се обръща към уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събирани могат да бъдат (1) видовете и версиите на използвания браузър, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп достига до нашия уебсайт (т.нар. референти), (4) под-уебсайтовете, (5) датата и часът на достъп до интернет сайта, (6) адресът на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии. Когато използва тези общи данни и информация, д-р Мюрюде Чакърташ Дагделен не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да (1) предоставим правилно съдържанието на нашия уебсайт, (2) оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама, (3) осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологични системи и технологията на уебсайта и (4) предоставим на правоприлагащите органи информацията, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Ето защо д-р Мюмюрджи Чакърташ Дагделен анализира анонимно събраните данни и информация по статистически път, с цел да повиши защитата и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни от регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

5. Възможност за контакт чрез сайта

Уебсайтът на д-р Mürüde Çkartaş Dağdelen съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако субект на данни се свърже с администратора по имейл или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предадени на доброволна основа от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработване или свързване със субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

6. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът на данни обработва и съхранява личните данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигане на целта на съхранението, или доколкото това е разрешено от европейския законодател или други законодатели в закони или подзаконови актове, които се прилагат спрямо администратора. Ако целта на съхранението е неприложима или ако срокът на съхранение, предвиден от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни се блокират или изтриват рутинно в съответствие със законовите изисквания.

7. Права на субекта на данните

 • а) Право на потвърждение

  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждение дали личните данни, които го засягат, се обработват или не. Ако субект на данни желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.
 • б) Право на достъп

  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация относно съхраняваните от него лични данни по всяко време и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данните достъп до следната информация:
  • целите на обработката;
  • съответните категории лични данни;
  • получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
  • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
  • наличието на право да поискате от администратора коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни относно субекта на данните, или да възразите срещу такова обработване;
  • наличието на право на подаване на жалба до надзорен орган;
  • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
  • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR и, поне в тези случаи, смислена информация за включената логика, както и за значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.
  Освен това субектът на данни има право да получи информация дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. В такъв случай субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите гаранции, свързани с предаването. Ако субектът на данните желае да се възползва от това право на достъп, той може по всяко време да се обърне към всеки служител на администратора.
 • в) Право на поправка

  Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без ненужно забавяне коригирането на неточни лични данни, отнасящи се до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да поиска попълване на непълните лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация. Ако субектът на данните желае да упражни това право на коригиране, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.
 • г) Право на изтриване (Право да бъдеш забравен)

  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на личните данни, които го или нея, без неоправдано забавяне, а администраторът има задължението да изтрие лични данни без ненужно забавяне, когато едно от следните основания се прилага, стига обработката да не е необходима:
  • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
  • Субектът на данни оттегля съгласието, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и когато няма друго правно основание за обработката.
  • Субектът на данните възразява срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR и няма по-важни законни основания за обработването, или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.
  • Личните данни са били обработвани неправомерно.
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата членка, на което администраторът е обект.
  • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от GDPR.
  Ако някоя от горепосочените причини е приложима и субектът на данните желае да поиска изтриване на личните данни, съхранявани от Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служител на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen незабавно гарантира, че искането за изтриване ще бъде изпълнено незабавно. Когато администраторът е направил личните данни публично достояние и е задължен съгласно член 17, параграф 1 да изтрие личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всякакви връзки към тези лични данни, копие или репликация на тези лични данни, доколкото обработването не е необходимо. Служители на д-р Мюмюрджи Чакърташ Дагделен ще организират необходимите мерки в отделните случаи.
 • д) Право на ограничаване на обработката

  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора ограничение на обработването, когато се прилага едно от следните:
  • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни.
  • Обработката е незаконна и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването им.
  • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяването, упражняването или защитата на правни искове.
  • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.
  Ако едно от гореспоменатите условия е изпълнено и субект на данни желае да поиска ограничаване на обработването на лични данни, съхранявани от д-р Мюрюде Чакарташ Дагделен, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на д-р Mürüde Çkartaş Dağdelen ще организира ограничаването на обработката.
 • е) Право на преносимост на данни

  Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи личните данни, които се отнасят до него и които са били предоставени на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Той има право да предаде тези данни на друг администратор, без да бъде възпрепятстван от администратора, на когото са били предоставени личните данни, доколкото обработването се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, и обработването се извършва с автоматични средства, доколкото обработването не е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора. Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД, субектът на данните има право личните данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица. За да упражни правото си на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже с всеки служител на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen.
 • ж) Право на възражение

  Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да възрази по всяко време, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД. Това се отнася и за профилиране, основано на тези разпоредби. В случай на възражение д-р Мюрюде Чакърташ Дагделен няма да обработва повече личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако д-р Мюрюде Чакърташ Дагделен обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, за такъв маркетинг. Това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните възрази пред Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen срещу обработването за целите на директния маркетинг, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen няма да обработва повече личните данни за тези цели. Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, от страна на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗД, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от обществен интерес. За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се обърне към всеки служител на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen. Освен това субектът на данните има право в контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО да използва правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.
 • з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

  Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за него или го засяга по подобен начин в значителна степен, докато решението (1) не е необходимо за сключването или изпълнението на, договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) не е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора и в което също така са предвидени подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратор на данни, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Д-р Мюрюде Чакърташ Дагделен прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението. Ако субектът на данните желае да упражни правата си във връзка с автоматизираното вземане на индивидуални решения, той може по всяко време да се обърне към всеки служител на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen.
 • i) Право на оттегляне на съгласието за защита на данните

  Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen.

8. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа. Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да дава възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с бизнеса информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на лични профили, да качват снимки и да създават мрежи чрез заявки за приятелство. Оперативното дружество на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Съединени щати. Ако дадено лице живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. При всяко извикване на някоя от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Facebook (плъгини на Facebook), уеб браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се подканва да изтегли показването на съответния компонент на Facebook от Facebook чрез компонента на Facebook. Преглед на всички плъгини на Facebook може да бъде достъпен на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. В хода на тази техническа процедура Facebook се информира за това кой конкретен подсайт на нашия уебсайт е бил посетен от субекта на данните. Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook установява при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните - и за цялото време на престоя му на нашия интернет сайт - кой конкретен подсайт на нашата интернет страница е бил посетен от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Facebook и се свързва със съответния Facebook акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутона "Like", или ако субектът на данните изпрати коментар, тогава Facebook съпоставя тази информация с личния потребителски профил във Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни. Facebook винаги получава чрез компонента на Facebook информация за посещението на нашия уебсайт от субекта на данните, когато субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт. Това се случва независимо дали субектът на данните е кликнал върху компонента на Facebook или не. Ако подобно предаване на информация към Facebook не е желателно за субекта на данните, той може да предотврати това, като излезе от своя Facebook акаунт преди да се извърши извикването на нашия уебсайт. Публикуваното от Facebook ръководство за защита на данните, което е достъпно на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това там е обяснено какви възможности за настройка предлага Facebook за защита на личните данни на субекта на данни. Освен това са предоставени различни опции за конфигуриране, които позволяват да се премахне предаването на данни към Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данните за елиминиране на предаването на данни към Facebook.

9. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функцията за анонимизиране). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът представлява събиране, натрупване и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира, наред с другото, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (т.нар. референт), кои подстраници са били посетени или колко често и с каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайта и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата. Операторът на компонента на Google Analytics е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland. За уеб анализа чрез Google Analytics администраторът използва приложението "_gat. _anonymizeIp". Чрез това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данните се съкращава от Google и се анонимизира, когато се осъществява достъп до нашите уебсайтове от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Целта на компонента на Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, наред с другото, за оценка на използването на нашия уебсайт и за предоставяне на онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове, както и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас. Google Analytics поставя "бисквитка" в системата за информационни технологии на субекта на данните. Определението за "бисквитки" е обяснено по-горе. Със задаването на бисквитката Google получава възможност да анализира използването на нашия уебсайт. При всяко извикване на някоя от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично подава данни чрез компонента на Google Analytics за целите на онлайн рекламата и уреждането на комисионни към Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google получава информация за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, която служи на Google, inter alia, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде разплащания за комисиони. Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт тези лични данни, включително IP адресът на интернет достъпа, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни. Както е посочено по-горе, субектът на данни може по всяко време да предотврати настройването на "бисквитки" чрез нашия уебсайт чрез съответна настройка на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитки". Такава настройка на използвания интернет браузър ще попречи и на Google Analytics да зададе бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данните. Освен това вече използваните от Google Analytics "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, които се генерират от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и срещу обработката на тези данни от Google и възможност да изключи такава. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавка за браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка за браузър указва на Google Analytics чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници не могат да бъдат предавани на Google Analytics. Инсталирането на добавките за браузъра се счита за възражение от страна на Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данни бъде изтрита, форматирана или инсталирана наново по-късно, тогава субектът на данни трябва да инсталира отново добавките за браузър, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката за браузър е деинсталирана от субекта на данните или друго лице, което е отнесено към неговата сфера на компетентност, или е деактивирана, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките за браузър. Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени под https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ и под http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics е обяснен допълнително на следната връзка: https://www.google.com/analytics/.

10. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите на търсачката Google и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя да дефинира предварително конкретни ключови думи, с помощта на които само след това се показва реклама в резултатите от търсенето на Google, когато потребителят използва търсачката, за да получи релевантен на ключовата дума резултат от търсенето. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уебстраници с помощта на автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително определените ключови думи. Оперативното дружество на Google AdWords е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Целта на Google AdWords е популяризиране на нашия уебсайт чрез включване на подходящи реклами на уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето в търсачката Google и вмъкване на реклами на трети страни в нашия уебсайт. Ако субектът на данни достигне до нашия уебсайт чрез реклама на Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни чрез Google се подава "бисквитка" за конвертиране. Определението за "бисквитки" е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако срокът на валидност на "бисквитката" не е изтекъл, "бисквитката" за конвертиране се използва за проверка дали на нашия уебсайт са били извикани определени подстраници, напр. количката за пазаруване от система за онлайн магазини. Чрез "бисквитката" за преобразуване както Google, така и администраторът могат да разберат дали лице, достигнало до реклама на AdWords на нашия уебсайт, е генерирало продажби, т.е. извършило е или е отменило продажба на стоки. Данните и информацията, събрани чрез използването на "бисквитката" за конвертиране, се използват от Google за създаване на статистика за посещенията на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой на потребителите, които са били обслужени чрез рекламите на AdWords, за да се установи успехът или неуспехът на всяка реклама на AdWords и да се оптимизират нашите реклами на AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която би могла да идентифицира субекта на данните. Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. При всяко посещение на нашите интернет страници личните данни, включително IP адресът на интернет достъпа, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни. Субектът на данни може по всяко време да предотврати задаването на "бисквитки" от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно задаването на "бисквитки". Такава настройка на използвания интернет браузър ще попречи също така на Google да постави бисквитка за преобразуване в системата за информационни технологии на субекта на данните. Освен това "бисквитката", зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Субектът на данните има възможност да възрази срещу рекламата на Google, базирана на интереси. Поради това субектът на данните трябва да влезе от всеки от използваните браузъри в линка www.google.de/settings/ads и да зададе желаните настройки. Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

11. Правно основание за обработката

Чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД служи като правно основание за операции по обработване, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработване. Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, какъвто е случаят например, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставянето на друга услуга, обработката се основава на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Същото важи и за такива операции по обработване, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Подчинено ли е нашето дружество на правно задължение, по силата на което се изисква обработване на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработването се основава на чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител пострада в нашата компания и неговото име, възраст, данни за здравното осигуряване или друга жизненоважна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД. И накрая, операциите по обработване биха могли да се основават на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Това правно основание се използва за операции по обработване, които не са обхванати от нито едно от горепосочените правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нашето дружество или от трета страна, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Такива операции по обработване са особено допустими, тъй като са изрично упоменати от европейския законодател. Той счита, че легитимен интерес може да се приеме, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2 от ОРЗД).

12. Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, лит. f GDPR нашият легитимен интерес е да извършваме нашия бизнес в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

13. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критерият, използван за определяне на срока на съхранение на личните данни, е съответният законоустановен срок на съхранение. След изтичане на този срок съответните данни се изтриват рутинно, докато вече не са необходими за изпълнението на договора или инициирането на договор.

14. Предоставяне на лични данни като законово или договорно изискване; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможни последици от непредоставяне на такива данни

Поясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква отчасти по закон (напр. данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (напр. информация за договорния партньор). Понякога може да е необходимо за сключването на договор субектът на данни да ни предостави лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данни например е длъжен да ни предостави лични данни, когато нашето дружество сключва договор с него. Непредоставянето на личните данни би имало за последица невъзможността да се сключи договор със субекта на данните. Преди субектът на данните да предостави лични данни, той трябва да се свърже с всеки служител. Служителят разяснява на субекта на данните дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали съществува задължение за предоставяне на личните данни и какви са последиците от непредоставянето на личните данни.

15. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.
Оплождане:

Яйцеклетката и сперматозоидите се съединяват, за да станат една клетка.

еякулация:

В изхвърляне на спермата (сперматозоидите).

ембрион:

Оплоден яйце, като се започне от две клетки до втория месец на бременността Ендометриоза: Клетките на ендометриума, които нормално би трябвало да са в матката, се намират някъде другаде в тялото, обикновено в коремната кухина.